Category: Organi delovanja PGD

Predsednik_poveljnik

Predsednik in poveljnik

Predsednik PGD zastopa predsednik PGD. Ta v imenu PGD sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje vse listine, s katrimi PGD nastopa do svojih članov oziroma do drugih fizičnih in pravnih oseb. Trenutni predsednik PGD je...

Komisije in odbori

Znotraj PGD obstaja kar nekaj komisij in en odbor. Komisije so sledeče: Mladinska komisija – skrbi za delo z gasilsko mladino, Komisija za članice – skrbi za delo s članicami, Komisija za veterane –...

Operativa

Operativa

Operativo sestavljajo operativni gasilci PGD. Gasilske enote se razvrščajo v posamezne kategorije glede na potrebno število gasilcev in tehnično opremljenost. Število gasilcev in tehnična opremljenost za posamezno kategorijo gasilskih enot se določi na podlagi...

Poveljstvo

Poveljstvo

Poveljstvo je pomožni strokovno – operativni organ, ki pomaga Poveljniku pri vodenju in opravljanju strokovno – operativnih nalog in Upravnemu odboru svetuje pri vodenju na področju operative. Izvoli ga Občni zbor na predlog Poveljnika....

Upravni odbor

Upravni in Nadzorni odbor

Upravni odbor Upravni odbor sestavljajo predsednik, namestnik predsednika, poveljnik, predstavnik mladih in devet članov. Voli ga kot listo Občni zbor. Njegova naloga je vodenje PGD (ob pomoči ostalih organov). Trenutni sestav je sledeč: Ostali...